Persinformatie

Wat is speciaal basisonderwijs?
In Nederland zijn +/- 280 scholen in het speciaal basisonderwijs (hierna SBO) met zo'n 34.000 leerlingen. Het SBO neemt de plaats in tussen het reguliere basisonderwijs en het speciaal onderwijs (hierna SO). Het SBO valt onder de Wet op Primair Onderwijs en bestaat sinds 1998. Het SBO is de vervanger van het vroegere MLK- (moeilijk lerende kinderen), LOM- (leer- en opvoedingsmoeilijkheden) onderwijs en IOBK (in ontwikkeling bedreigde kleuters). 
 
Wat doet het SBO?
Het speciaal basisonderwijs is expert in passende onderwijszorg. Voor elk kind wordt een onderwijstraject samengesteld op maat, zodat het kind zich maximaal kan ontwikkelen.
 • De streefdoelen zijn gelijk aan die van het reguliere basisonderwijs. Veel kinderen stromen door naar het regulier voortgezet onderwijs.
 • In het SBO krijgen kinderen extra begeleiding, zodat ze zich maximaal kunnen ontwikkelen.
 • De leerkrachten beschikken over specifieke expertise. Ze hebben een scherp oog voor de hulpvraag en onderwijsbehoefte van hun leerlingen.
 • De onderwijsstructuur (dagindeling, methodes etc.) is aangepast aan de behoefte van de kinderen.
 • Het SBO geeft veel persoonlijke aandacht en heeft kleine groepen.
 • Ouders en school werken samen een optimale onderwijs-ondersteuning.
 • Leerkrachten werken vanuit een multidisciplinair team met o.a. een orthopedagoog logopedist, psycholoog of maatschappelijk werker en werken samen met scholen uit de regio.
 • Elke leerling heeft een eigen ontwikkelingsperspectief (OPP); het verwachte uitstroomniveau wordt vastgesteld. Samen met ouders en het kind wordt een individueel plan opgesteld om dit uitstroomniveau te behalen.
Voor wie is het speciaal basisonderwijs?
Het SBO is er voor kinderen die het niet redden op de gewone basisschool vanwege leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen. Vaak spelen er meerdere hulpvragen tegelijkertijd (denk bijvoorbeeld aan ADHD, PDD-NOS, dyslexie, dyscalculie, autisme, lage intelligentie of een chronische ziekte). 
Het regulier onderwijs kan kinderen in goed overleg met de ouders doorverwijzen naar een school voor SBO.

Voor wie is het Speciaal Onderwijs (SO)?
Het speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen met zwaardere specifieke ondersteuningsbehoefte.
Het SO is ingedeeld in 4 clusters:
 • Cluster 1: scholen voor kinderen met een visuele beperking.
 • Cluster 2: onderwijs voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de focus ligt op communicatie.
 • Cluster 3: speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen en leerlingen met lichamelijke én/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen en leerlingen met epilepsie.
 • Cluster 4: scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke beperking en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten.
Wat is het SBOwerkverband?
Het SBOwerkverband is een vereniging van en voor alle SBO-scholen in Nederland. Het SBOwerkverband is opgericht in 2007 met als doel de kwaliteit van het SBO te verbeteren, door kennis en ervaring te delen met alle collega SBO-scholen en partners. 

De vereniging vertegenwoordigt 90% van alle scholen voor speciaal basisonderwijs. Leden van de vereniging zijn directeuren en/of leden van het bestuur van SBO-scholen. Het SBOwerkverband is hèt aanspreekpunt voor onderwijs gerelateerde organisaties en landelijke overheden.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via secretariaat@sbowerkverband.nl
 
Blijf op de hoogte: